پرتال آموزش سازمان نظام پرستاری جمهوری اسلامی ایران

مرکز آموزش سازمان

برنامه برگزاری کلاسهای آموزشی
عنوان دوره :
از تاریخ : تا
ماهیت :
گروه :
زیرگروه :
روش آموزش :
برگزار کننده :
راهنما
کلاس های مدون در تقویم آموزشی
دوره شهریه / ریالظرفیتبرگزارکننده 
B1-98-633
کارگاه مدیریت زخم های ناشی از کانسر ، رادیوتراپی ، نشت داروها
10 ساعت
از 98/11/05
تا 98/11/05
قابل پرداخت : 3,000,000
۶سازمان نظام پرستاری ایران (ستاد مرکزی) ثبت نام
ثبت نام
B1-98-643
تریاژ
6 ساعت
از 98/11/08
تا 98/11/08
قابل پرداخت : 800,000
۸سازمان نظام پرستاری ایران (ستاد مرکزی) ثبت نام
ثبت نام
B1-98-644
CPR پایه و پیشرفته
cpr پایه و پیشرفته
6 ساعت
از 98/11/14
تا 98/11/14
قابل پرداخت : 800,000
۲۲سازمان نظام پرستاری ایران (ستاد مرکزی) ثبت نام
ثبت نام
B1-99-647
ECLS
60 ساعت
از 98/11/24
تا 99/03/01
قابل پرداخت : 20,000,000
۱۶سازمان نظام پرستاری ایران (ستاد مرکزی) ثبت نام
ثبت نام
B1-99-648
ICU جنرال
ICU جنرال بهمن
60 ساعت
از 98/11/24
تا 99/02/04
قابل پرداخت : 8,500,000
۱۶سازمان نظام پرستاری ایران (ستاد مرکزی) ثبت نام
ثبت نام
B1-98-649
CCU
CCUعصر
20 ساعت
از 98/11/28
تا 98/12/19
قابل پرداخت : 4,500,000
۱۶سازمان نظام پرستاری ایران (ستاد مرکزی) ثبت نام
ثبت نام
۱ تا ۱۰ از ۶ ردیف
راهنما
دوره های قابل ارایه در زمان و مکان درخواستی