پرتال آموزش سازمان نظام پرستاری جمهوری اسلامی ایران

مرکز آموزش سازمان

برنامه برگزاری کلاسهای آموزشی
عنوان دوره :
از تاریخ : تا
ماهیت :
گروه :
زیرگروه :
روش آموزش :
برگزار کننده :
راهنما
کلاس های مدون در تقویم آموزشی
دوره شهریه / ریالظرفیتبرگزارکننده 
B1-98-623
کارگاه تفسیر گرافی ها
تفسیرگرافی
6 ساعت
از 98/08/26
تا 98/08/26
قابل پرداخت : 700,000
۲۲سازمان نظام پرستاری ایران (ستاد مرکزی) ثبت نام
ثبت نام
B1-98-555
NICU
60 ساعت
از 98/08/29
تا 98/10/18
قابل پرداخت : 7,000,000
۹سازمان نظام پرستاری ایران (ستاد مرکزی) ثبت نام
ثبت نام
B1-98-631
CPR پایه و پیشرفته
cpr پایه و پیشرفته
6 ساعت
از 98/09/13
تا 98/09/13
قابل پرداخت : 800,000
۲۹سازمان نظام پرستاری ایران (ستاد مرکزی) ثبت نام
ثبت نام
B1-98-624
ICU جنرال
60 ساعت
از 98/09/14
تا 98/11/03
قابل پرداخت : 8,500,000
۵سازمان نظام پرستاری ایران (ستاد مرکزی) ثبت نام
ثبت نام
B1-98-610
CPR نوزاد
8 ساعت
از 98/09/18
تا 98/09/18
قابل پرداخت : 800,000
۲۶سازمان نظام پرستاری ایران (ستاد مرکزی) ثبت نام
ثبت نام
B1-98-628
مدیریت اعتباربخشی
مدیریت اعتبار بخشی
6 ساعت
از 98/09/19
تا 98/09/20
قابل پرداخت : 1,400,000
۲۹سازمان نظام پرستاری ایران (ستاد مرکزی) ثبت نام
ثبت نام
B1-98-626
تفسیر Ct Scan و CXR
تفسیر سی تی اسکن
6 ساعت
از 98/09/26
تا 98/09/26
قابل پرداخت : 700,000
۲۶سازمان نظام پرستاری ایران (ستاد مرکزی) ثبت نام
ثبت نام
B1-98-625
ICU-OH
40 ساعت
از 98/10/01
تا 98/11/20
قابل پرداخت : 6,000,000
۲۰سازمان نظام پرستاری ایران (ستاد مرکزی) ثبت نام
ثبت نام
B1-98-620
مدیریت زخم و استومی
45 ساعت
از 98/10/04
تا 98/10/19
قابل پرداخت : 20,000,000
۱۳سازمان نظام پرستاری ایران (ستاد مرکزی) ثبت نام
ثبت نام
B1-98-609
تفسیر نوار قلب پیشرفته
تفسیر نوار قلب
15 ساعت
از 98/10/09
تا 98/10/23
قابل پرداخت : 2,400,000
۲۳سازمان نظام پرستاری ایران (ستاد مرکزی) ثبت نام
ثبت نام
۱ تا ۱۰ از ۱۱ ردیف
راهنما
دوره های قابل ارایه در زمان و مکان درخواستی