پرتال آموزش سازمان نظام پرستاری جمهوری اسلامی ایران

مرکز آموزش سازمان

برنامه برگزاری کلاسهای آموزشی
عنوان دوره :
از تاریخ : تا
ماهیت :
گروه :
زیرگروه :
روش آموزش :
برگزار کننده :
راهنما
کلاس های مدون در تقویم آموزشی
دوره شهریه / ریالظرفیتبرگزارکننده 
B1-98-612
CPR پایه و پیشرفته
6 ساعت
از 98/08/01
تا 98/08/01
قابل پرداخت : 800,000
۳سازمان نظام پرستاری ایران (ستاد مرکزی) ثبت نام
ثبت نام
B1-98-607
CRRT
194 ساعت
از 98/08/09
تا 98/10/12
قابل پرداخت : 30,000,000
۱۵سازمان نظام پرستاری ایران (ستاد مرکزی) ثبت نام
ثبت نام
B1-98-614
نسخه خوانی
پنجشنبه
72 ساعت
از 98/08/09
تا 98/11/10
قابل پرداخت : 8,000,000
۲۱سازمان نظام پرستاری ایران (ستاد مرکزی) ثبت نام
ثبت نام
B1-98-627
ترویج تغذیه با شیر مادر
تغذیه با شیرمادر و KMC
20 ساعت
از 98/08/11
تا 98/08/29
قابل پرداخت : 2,400,000
۳۰سازمان نظام پرستاری ایران (ستاد مرکزی) ثبت نام
ثبت نام
B1-98-609
تفسیر نوار قلب پیشرفته
تفسیر نوار قلب
15 ساعت
از 98/08/13
تا 98/08/27
قابل پرداخت : 2,400,000
۲۴سازمان نظام پرستاری ایران (ستاد مرکزی) ثبت نام
ثبت نام
B1-98-555
NICU
60 ساعت
از 98/08/22
تا 98/10/11
قابل پرداخت : 7,000,000
۱سازمان نظام پرستاری ایران (ستاد مرکزی) ثبت نام
ثبت نام
B1-98-620
مدیریت زخم و استومی
45 ساعت
از 98/08/22
تا 98/09/14
قابل پرداخت : 20,000,000
۳۱سازمان نظام پرستاری ایران (ستاد مرکزی) ثبت نام
ثبت نام
B1-98-621
تریاژ
6 ساعت
از 98/08/22
تا 98/08/22
قابل پرداخت : 800,000
۲۶سازمان نظام پرستاری ایران (ستاد مرکزی) ثبت نام
ثبت نام
B1-98-613
نسخه خوانی
چهارشنبه
72 ساعت
از 98/08/22
تا 98/11/30
قابل پرداخت : 8,000,000
۲۳سازمان نظام پرستاری ایران (ستاد مرکزی) ثبت نام
ثبت نام
B1-98-623
کارگاه تفسیر گرافی ها
تفسیرگرافی
6 ساعت
از 98/08/26
تا 98/08/26
قابل پرداخت : 700,000
۲۶سازمان نظام پرستاری ایران (ستاد مرکزی) ثبت نام
ثبت نام
۱ تا ۱۰ از ۱۸ ردیف
راهنما
دوره های قابل ارایه در زمان و مکان درخواستی