پرتال آموزش سازمان نظام پرستاری جمهوری اسلامی ایران

مرکز آموزش سازمان

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره کارگاه پیشرفته تفسیر EKG در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره کارگاه پیشرفته تفسیر EKG
نوع دوره : تخصصی
ماهیت دوره : تخصصی پرستاران
سطح دوره : توانمندی
مدت : 25 ساعت

سرفصل

  • نرمالECG 1-اصول الکتروکاردیوگرافی
  • 2-ریتم سینوسی
  • 3-محاسبه ریتم
  • 4-قوانین و محاسبه محورها
  • 5- اریتمی های سینوسی
  • 6-اریتمی های دهلیزی
  • 7-اریتمی های گره دهلیزی بطنی
  • 8-اریتمی های بطنی
  • 9-بلوکهای شاخه ای هیپرتروفی ها
  • 9-بلوکهای شاخه ای هیپرتروفی ها 10-تغییرات نوار درایکسمی 11-تغییرات نوار انفارکتوس میوکارد

اهداف

تفسیر نوار قلب به صورت پیشرفته 2-ریتم سینوسی 3-محاسبه ریتم 4-قوانین و محاسبه محورها 5- اریتمی های سینوسی 6-اریتمی های دهلیزی 7-اریتمی های گره دهلیزی بطنی 8-اریتمی های بطنی 9-بلوکهای شاخه ای هیپرتروفی ها 10-تغییرات نوار درایکسمی 11-تغییرات نوار انفارکتوس میوکارد