فرم انصراف از دوره

فراگیران محترم

برای انصراف از دوره ها حتما می بایست 'فرم انصراف' را از ضمیمه همین خبر پرینت گرفته و بعد از تکمیل ، به نشانی سازمان پست فرمایید.لازم به ذکر است مبلغ انصراف پس از کسر درصدی از هزینه واریزی  یک ماه بعد به حساب شخص واریز میگردد.

ضمایم : فرم انصراف -
کاربران محترم نسبت به پرداخت های خود تا 8 روز فرصت دارید. بدیهی است عدم پرداخت به وسیله نرم افزار حذف فراگیررا به همراه خواهد داشت.
کاربران محترم نسبت به پرداخت های خود تا 8 روز فرصت دارید. بدیهی است عدم پرداخت به وسیله نرم افزار حذف فراگیررا به همراه خواهد داشت.