پرتال آموزش سازمان نظام پرستاری جمهوری اسلامی ایران

مرکز آموزش سازمان

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره CCU در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره CCU
نوع دوره : تخصصی
ماهیت دوره : تخصصی پرستاران
سطح دوره : توانمندی
مدت : 24 ساعت

سرفصل

  • جلسه اول  اصول مراقبت دربخشهای ویژه  Assessment دربیماران قلبی  مبانی الکتروکاردیوگرام (آناتومی،فیزیولوژی قلب،پتانسیل غشاءو...)  دیس ریتمی های سینوسی، دهلیزی وجانکشنال 8.30 الی 12.30
  • جلسه دوم  دیس ریتمی های بطنی(راههای تشخیصی، درمانی وافتراقی)  بلوکهای شاخه ای وبلوکهای دهلیزی بطنی  تشخیص افتراقی(wide complex tachycardia)  هیپرتروفیهای قلبی  تغییرات الکتروکاردیوگرام در اختلالات الکترولیتی ومسمومیت های دارویی 8.30 الی 12.30
  • جلسه سوم  سندرم های قلبی و تغییرات الکتروکاردیوگرام  سندرم کرونری حادوآنفارکتوس میوکارد  عوارض آنفارکتوس میوکارد  داروهای مهم قلبی وآنتی آریتمیک  آنتی کواگولانت ها 8.30 الی 12.30
  • جلسه چهارم  نارسایی قلبی  ضربان سازها(Heart devices)  هیپرتانسیون واقدامات پرستاری ودرمانهای دارویی  کارگاه آموزشی الکتروکاردیوگرام،آزمون نهایی 8.30 الی 12.30

اهداف

دوره کوتاه مدت مراقبت ویژه )سی سی یو( تعداد جلسات: 4 جلسه(20 ساعت) مقدمه: مراقبت ویژه قلبی مراقبت مداوم دقیق و اختصاصی از بیمارانی است که در وضعیت تهدید کننده حیات قرار دارند و نیاز به کنترل بوسیله پرسنل ماهر و با استفاده از وسایل و امکانات پیشرفته دارند و در واقع در بخش های مراقبت ویژه قلبی ،مراقبت ازبیماران بدحال توسط ماهرترین پرسنل پزشکی و پرستار و با بهره گیری از جدیدترین روشها فناوری انجام می شود. هدف کلی: اشنایی فراگیران با مفاهیم مراقبت ویژه قلبی، نوار خوانی مقدماتی، انواع دیس ریتمی ها و وسایل بخش اهداف ویژه رفتاری: در پایان دوره از فراگیران انتظار می رود که: 1- مشخصات و خصوصیات بخش ویژه، تجهیزات، پرستار را تعریف کند 2- اهداف مراقبتی در این بخش و وظایف پرستاررا بداند 3- مراقبت از سندرم های بخش ویژه نظیر محرومیت و بیش بار حسی را شرح دهد و علائم انرا بطور جداگانه تشخیص دهد. 4- اناتومی و فیزیولوژی قلب و عروق کرونر و سیستم هدایتی قلبی را تشریح نماید. 5- مراحل مختلف دپولاریزاسیون و رپولاریزاسیون و پتانسیل عملکرد سلولها قلبی را توضیح دهد. 6- لیدها مختلف در نوار قلب را و عملکرد هر یک را توضیح دهد. 7- ریتم طبیعی سینوسی را روی نوار قلب تشخیص دهد. 8- پنج مهارت اصلی نوار خوانی را بداند و تمرین کند. 9- انواع دیس ریتمی ها سینوسی را در نوار قلبی تشخیص دهد. 10- انواع دیس ریتمی فوق بطنی و دهلیز را تشخیص دهد مشخصات هریک را لیست کند و درمان را بطور جداگانه بنویسد. 11- انواع دیس ریتمی بطنی را تشخیص دهد و مشخصات هریک را لیست کند و درمان را بطور جداگانه بنویسد. 12- انواع دیس ریتمی جانکشنال را بر روی نوار قلب تشخیص دهد. 13- انواع بلاک های قلب نودال و هیس باندل را تشخیص داده و درمان ومراقبت انرا شرح دهد. 14- عملکرد پیس میکر را شرح دهد . 15- ریتم قلبی با پیس میکر و مشخصات انرا توضیح دهد و مراقبت پرستار از بیمار با پیس میکر دائم و موقت را توضیح دهد. 16- عامل خطر مهم ایجاد بیمار ایسکمیک قلبی را لیست نماید. 17- آنژین صدری را تعریف کند و مشخصات درد قلبی را شرح دهد. 18- انواع انژین صدر را به تفکیک با علائم توصیف کند. 19- تغییرات نوار قلب در انژین صدر را بر روی نوار قلبی تشخیص دهد. 20- مراقبت پرستار ودرمان طبی و روشها تشخیصی در انژین صدر را توضیح دهد. - 21- سیر پیشرفت انفارکتوس میوکارد را بیان کند. 22- انواع انفارکتوس میوکارد همراه و بدون قطعه اس تی را بشناسد. 23- علائم بالینی در انفارکتوس میوکارد و ویژگی درد قلب در سکته قلبی را تشریح کند. 24- مراقبت پرستار ترمبولایتیک تراپی را توضیح دهد.