پرتال آموزش سازمان نظام پرستاری جمهوری اسلامی ایران

مرکز آموزش سازمان

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره دیالیز در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره دیالیز
نوع دوره : تخصصی
ماهیت دوره : تخصصی پرستاران
سطح دوره : توانمندی
مدت : 160 ساعت

سرفصل

  • جلسه اول 10 - 8 آناتومی ، فیزیولوژی کلیه 30/12-15 /10 فشارهای حاکم بر فیلتراسیون میزان فیلتراسیون روش محاسبه آن و عوامل موثر
  • جلسه دوم 8 الی 10 نارسایی حاد کلیه مراقبتهای اورژانس و روشهای مقابله با عوارض 10 الی 12:30نارسایی مزمن کلیه ،سندروم اورمیک (علایم ومراقبتهای پرستاری)
  • جلسه سوم 8 الی10 انواع روشهای درمان جایگزین نارسایی کلیه(انواع دیالیز،پیوند کلیه ) 10الی 12:30 الیروشهای دستیابی عروقی در بیماران دیالیزی و عوارض آن
  • جلسه چهارم 8 الی10 مشخصات بخش دیالیز (پرسنل،محیط و....) 10 الی 12:30 اندیکاسیون های دیالیز اورژانس و غیر اورژانس
  • جلسه پنجم 8 الی10 اختلالات آب و الکترولیت ها و اسید و باز 10 الی 12:30 صافی های دیالیز(اصطلاحات دیالیز فشار مثبت و منفی،وزن خشک و (TMP
  • جلسه ششم 8 الی10 عوارض حین دیالیز و روشهای مقابله 10 الی 12:30 عوارض حین دیالیز و روشهای مقابله
  • جلسه هفتم 8 الی10 کفایت دیالیز،اهمیت اندازه گیری و عوامل موثر بر آن روش اندازه گیری 10 الی 12:30 آزمایشات بیماران دیالیزی و داروهای مصرفی
  • جلسه هشتم 8 الی10 انواع مایع دیالیز و معرفی سیستمRO 10 الی 12:30 کنترل عفونت و گزارش نویسی در دیالیز
  • جلسه نهم 8 الی10 عوارض دراز مدت در بیماران و راههای مقابله(سبک زندگی وتغذیه وفعالیت های بدنی و......)

اهداف

مدرک قابل قیول دارندگان مدرک کارشناسی پرستاری می باشد.